Üldjuhtimine

Juhtimise areng – põhilised teooriad ja arengud

Koolitustel saab ülevaate juhtimise põhilistest teooriatest ja vooludest alates F. Taylori teaduslikust juhtimisest kuni tänapäevaste juhtimise teooriateni. Koolitusel osalenu mõistab erinevate lähenemiste tugevusi ja nõrkuseid ning oskab neid enda organisatsiooni näitel mõtestada. Seega – koolitusel osalenu omandab organisatsiooni arenguks vajalikud mitmekesised teadmised.
Ei ole vaidlust selle üle, et peamised arusaamatused tekivad emotsioonide, mitte faktide pinnalt ning organisatsiooni sisesid tülisid on võimalik ennetada, kui töötajad vaidlevad argumenteeritult faktide üle, siis jäävad emotsionaalsed ja sageli isiklikud solvangud olemata. Juhtide kvaliteetsed teadmised ja igapäevane retoorika organisatsioonist ning juhtimisest tõstavad nii juhi enesetunnet kui pakuvad töötajatele kindlust.


Organisatsioon – organisatsiooni tüübid

Millised on põhilised organisatsiooni disaini elemendid, kuidas erinevat tüüpi organisatsioone kujundada ning millele tähelepanu pöörata – nendele küsimustele leiad koolituselt vastused. Samuti mõstab koolitusel osaleja lisaks organisatsioonide erinevatele vormidele ka organisatsioonide keerukamaid sisemisi loogikaid ning oskab nende omavahelisi suhteid korraldada selliselt, et organisatsionis tekiks positiivne ja edasiviiv sünergia.Juhi tüübid

Juhtimine on keeruline kunst ning juhtimise kunstnikud ehk juhid on äärmiselt erinevad. Nad erinevad oma sotsiaalse tausta, soo, vanuse, hariduse, isikuomaduste ja veel tuhande muu väga olulise aspekti poolest. Kuid see ei ole veel kõik. Juhid ei asu vaakumis või laboratooriumis, vaid on sotsiaalse keskkonna osa. Koos oma organisatsiooniga kuuluvad nad riigi sotsiaalsesse ruumi ning samal ajal moodustavad ise oma organisatsioonis väga spetsiifilise ruumi. Kuid ka see ei ole veel kõik. Iga organisatsioon omab mingeid eesmärke ning need eesmärgid määravad sageli suures osas ära selle, kuidas on võimalik nendeni jõuda. See kõik ja veel mitmed asjaolud mõjutavad juhti. Õigemini seda, millised on need spetsiifilised omadused, mida on juhile vaja erinevat laadi organisatsioonide juhtimiseks. Koolitusel leiad vastuse juhi tüüpide kohta üldisemalt, tead ja tunned spetsiifilisi nüansse eri tüüpi juhtide sobitamisel organisatsiooni vormi ja eesmärkidega ning oskad saadud teadmisi rakendada enda juhina kujunemise teel aga ka personali valikul.


Juhiks kujunemine / juhi kujundamine

Ükskõik millised vaimsed või füüsilised eeldused on kellelgi juhiks olemiseks, ei ole need kunagi piisavad juhina alustajale kohe edukaks hakkama saamiseks. Juhtimine on väga spetsiifiline ja pika arengulooga professioon, kus ise katsetades võib pikapeale saavutada mõningase tulemuse, kuid seda enamasti teiste ja iseenda arvelt. Lisaks tuleb arvestada, et juht töötab eeskätt organisatsiooni tulemuste saavutamise nimel ning ükski organisatsioon ei saa endale tihedas konkurentsitingimustes lubada “inimkatseid”. Koolitustega on võimalik saada teadmist elementaarsetest tõdedest juhi ametisse sisseelamisel ning juhiks kujunemisel – millest alustada; missugused rutiinid sisse viia; mis on personalitöö; mis on tunnustamine; kuidas anda konstruktiivset tagasisidet jne.
Juht ei saa kunagi “valmis”, vaid on pidevas muutumises. Koolitus aitab kaasa sellele, et juhi muutumine oleks organisatsiooni arengut toetav, mitte pidurdav.


Igapäevane juhtimine – edu tagavad rutiinid

Esimene tööpäev juhina on oluline sündmus. Võib-olla tuuakse lilli, see sõltub organisatsiooni kultuurist. Üks on kindel – juhi töö põhiline edukus seisneb sisseviidud rutiinidest. Muidugi sõltub eduvalem ka organisatsioonist ja juhitavast üksusest, kuid ka kõige turbulentsemates üksustes on edu saavutamine sageli kinni just igapäevases heas töös, mitte üksikutes toredates päevades. Enamasti sisaldab juhi töö igapäevast kontrolli, eestvedamist, nõustamist, abistamist jms. Koolitustel näeme, et igapäevased rutiinid võivad erineda märkimisväärselt ainuüksi ühe kategooria piires. Näiteks võib kontroll olla midagi sellist, mis põhineb vertikaalsel ülemus-alluva suhtel, aga võib olla ka horisontaalne, kus toimivad sotsiaalse kontrolli mehhanismid ja juhi roll on pigem abistav ja suunav, avatud ja läbipaistvat konteksti loov ehk selline, mis ei ole vertikaalselt represseeriv ning on kõikidele osalistele meeldiv.